visie

Den Tube is een werking voor alle jongeren uit de buurt, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. We bieden hen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze een leuke en zinvolle tijd kunnen beleven, waar ze actief kunnen participeren en waar ze zich kunnen ontplooien. Op die manier willen we de maatschappelijke positie van deze kinderen en jongeren verbeteren en het leven en samenleven in de buurt versterken, en dit op verschillende levensdomeinen.

Door de intensieve samenwerking tussen de vier deelwerkingen is er een ondersteunings- en opvolgingsproces met kinderen, jongeren en volwassenen mogelijk. Gezinnen kunnen “vastgehouden” worden. Den Tube speelt daarin een belangrijke rol. Kinderen kunnen na Fabota doorstromen naar de jongerenwerking en jongeren worden op hun beurt toegeleid naar het volwassenenaanbod in buurthuis ’t Lampeke.
 
Op structureel vlak blijven we fungeren als schakel tussen de jongeren, de buurt en het beleid. We spelen een rol in de signaal- en belangenbehartiging van deze jongeren. Dit is gericht op het beïnvloeden van maatschappelijke instellingen om aansluiting, betrokkenheid en communicatie te verbeteren.
 
Volgende kernbegrippen vatten onze visie samen:
 
  • Emancipatie: Den Tube wil met maatschappelijk kwetsbare jongeren een emancipatorisch proces op gang brengen, waarbij we hen de middelen aanreiken om hun lot in eigen handen te nemen en zo een volwaardige, rechtvaardige plaats in te nemen binnen de samenleving. 
  • Empowerment: Empowerment is hiertoe hét middel. Door te vertrekken vanuit de krachten, de leefwereld en de vaardigheden van de jongeren zelf wordt hun eigenwaardegevoel gestimuleerd en krijgen ze inzicht in hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Dit gebeurt vanuit een geïntegreerde visie die alle levensdomeinen in acht neemt. 
  • Participatie: Als het eigen kunnen en kennen het vertrekpunt is, is medebeheer van groot belang. Door de jongeren medezeggenschap en eigen verantwoordelijkheden te geven, verhogen we hun betrokkenheid op de werking en bij uitbreiding op de samenleving. 
  • Toegankelijkheid: Dit proces kan enkel ontkiemen in een bodem van veiligheid en vertrouwen. Via een laagdrempelig, groepsgericht vrijetijdsaanbod waarin jongeren met een gelijkaardige achtergrond elkaar kunnen ontmoeten, wordt een veilige ruimte gecreëerd. Het wordt een plaats waar jongeren zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. In deze omgeving wordt onderling vertrouwen opgebouwd tussen de ongeren onderling en tussen de jongeren en de jeugdwerkers. 
  • Dialoog: Gesterkt door deze veiligheid kan de stap worden gezet naar een dialoog met de bredere samenleving op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij wordt werk gemaakt van de interculturele dialoog en de dialoog met de buurtbewoners en het beleid. 
    Share