visie

Waar staat buurtwerk 't Lampeke voor?

Voor de algemene visie kan je hier op onze website terecht.

Jongerenwerking den Tube is een werking voor alle jongeren uit de buurt, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. We bieden hen een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze een leuke en zinvolle tijd kunnen beleven, waar ze actief kunnen participeren en waar ze zich kunnen ontplooien. Op die manier willen we de maatschappelijke positie van deze kinderen en jongeren verbeteren en het leven en samenleven in de buurt versterken, en dit op verschillende levensdomeinen.

Door de intensieve samenwerking tussen de vier deelwerkingen van buurtwerk 't Lampeke is er een ondersteunings- en opvolgingsproces met kinderen, jongeren en volwassenen mogelijk. Gezinnen kunnen “vastgehouden” worden. den Tube speelt daarin een belangrijke rol. Kinderen kunnen na Fabota doorstromen naar de jongerenwerking en jongeren worden op hun beurt toegeleid naar het volwassenenaanbod in buurthuis ’t Lampeke.

Op structureel vlak blijven we fungeren als schakel tussen de jongeren, de buurt en het beleid. We spelen een rol in de signaal- en belangenbehartiging van deze jongeren. Dit is gericht op het beïnvloeden van maatschappelijke instellingen om aansluiting, betrokkenheid en communicatie te verbeteren.

Specifiek voor het kinder- en jongerenwerk hebben we (in 2010) een visie- en missietekst geschreven, die zich toespitst op het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Dit resulteerde in een visie met zes belangrijke uitgangspunten

1. Integrale werking: Wij werken rond alle levensdomeinen, waar kinderen en gezinnen mee bezig zijn en geconfronteerd worden. Aangezien we kinderen en ouders een ‘plek’ in hun totaliteit bieden, is dit een logisch gevolg.                                                                          

2. Sociale mix: we geloven in het verbinden van verschillende (groepen) mensen met elkaar. Door verschillende (groepen) mensen met elkaar te verbinden, krijg je diversiteit, verdieping en verrijking van relaties, acties en activiteiten. Maatschappelijk bekeken is het ook noodzakelijk om tot te verwezenlijken. Onze maatschappij evolueert steeds meer naar een gedifferentieerde en multiculturele samenleving. Het is aan ons als kinderwerking (onderdeel van de ge├»ntegreerde buurtwerking) om hiermee te werken.

3. Creativiteit & innovatie: een creatieve en innoverende houding laat zich kenmerken door het zoeken naar eigen (nieuwe, originele, zelf gevonden of bedachte, niet voor de hand liggende,…) oplossingen. We dagen de kinderen en de werking uit om in acties en activiteiten en in de uitbouw van de werking op zoek te gaan naar een eigen inbreng, eigen variatie, eigen invulling, eigen interpretatie, eigen aanpak, verbeelding en fantasie.

4. Constructief : we vinden het essentieel om met een open en positieve blik naar (groepen) mensen, de maatschappij, andere organisaties en het beleid te kijken. We geloven in een houding waarbij we op een positieve manier tot verandering komen, waar nodig. We willen hierbij niet ‘schieten’ op de anderen en vertrekken bewust niet vanuit een ‘vijandelijk’ denken of een wij tegen zij-verhaal.

5. Bruggen bouwen &linken leggen met anderen: we willen midden in een samenleving staan en verbindingen maken met andere groepen mensen en andere organisaties. We geloven hierbij sterk in het zoeken naar medestanders en partners om elkaar te versterken en tegelijkertijd het sociale netwerk en de plek van jongeren in de maatschappij te versterken.

6. Beleidsmatig werken: vanuit onze basiswerking en de projecten werken we samen met de jongeren naar het beleid toe. We richten ons hierbij op de verschillende beleidsniveau’s en proberen voorstellen te doen die op een constructieve manier verandering en verbetering realiseren. Deze voorstellen kunnen heel uiteenlopend zijn in vorm en in inhoud (hangt samen met creatief en innoverend). Dialoog, naar elkaar luisteren en kinderen en ouders een eigen stem geven staan hierbij centraal.