erkenningen en subsidies

proeftuinen participatiebeleid voor de jeugd  (Vlaamse overheid)

Onze jongerenwerking Den Tube is erkend als één van de tien proeftuinen voor participatie van jongeren in Vlaanderen. Binnen dit kader werken wij met jongeren binnen een continue werking met regelmatige bijeenkomsten, waarbij jongeren leren de stap te zetten om in dialoog te gaan met en signalen te geven naar het beleid toe. Acties rond 17/10 nemen hierbij een belangrijke plaats in. Momenteel is deze erkenning nog projectmatig, maar er wordt onderhandeld rond een structurele erkenning van deze proeftuinen.

stedenfonds

Als Buurtwerk krijgen wij van de stad Leuven stedenfondsmiddelen (zowel voor personeel als werkingsmiddelen) om het wijk- en buurtgericht werken te versterken en de bewonersbetrokkenheid te bevorderen specifiek in de Ridderbuurt met uitbreidingsmogelijkheid naar heel Leuven.

Het gaat hierbij zowel om de organisatie van een werking met een divers activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren én volwassenen.

Het Stedenfonds streeft er naar om 5 maatschappelijke effecten te realiseren.

1.     Het verhogen van duurzame tewerkstellingsmogelijheden voor de kansengroepen.

2.     Het versterken van de betrokkenheid van alle Leuvenaars (ook kwetsbare doelgroepen) bij het beleid van de stad en de buurt.

3.     Het werken aan een woonstad, aantrekkelijk en betaalbaar voor jonge gezinnen.

4.     Dynamiek en vitaliteit mogelijk maken binnen de verschillende buurten in Leuven.

5.     Het versterken van de maatschappelijke integratie van kwetsbare doelgroepen.

Deze erkenning van de stad Leuven binnen het Stedenfonds kadert binnen een jarenlange en constructieve samenwerking van de Stad Leuven en Buurtwerk ’t Lampeke. De stad Leuven biedt ons heel wat mogelijkheden en ondersteuning om onze werking verder uit te bouwen Als buurtwerking, door de jaren heen gegroeid en uitgebouwd tot een sterke geïntegreerde werking met een grote personeels- en vrijwilligersploeg, een groot bereik van de doelgroep en heel wat vernieuwende activiteiten, zijn wij een belangrijke partner voor de stad in het kader van kansarmoede en buurtgericht werken. Wij vinden het essentieel om op een krachtige en constructieve manier samen te werken met de stad Leuven binnen het verhaal van de bestrijding van kansarmoede en sociale uitsluiting.

Koning Boudewijnstichting

Het dossier ‘seinen uit de boot’ werd door de Koning Boudewijnstichting goedgekeurd in het kader van de projectoproep ‘Kinderen in armoede aan het woord’.  Hiermee wilde de Koning Boudewijnstichting ruimte maken om de stem van kinderen en jongeren in armoede aan bod te laten komen.  Vermits deze doestelling stevig verankerd zit in de visie van Den Tube was het een logische stap om hierop in te tekenen.  Het eerste projectjaar bracht een publicatie voort rond de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren in armoede, waarin alle betrokken projecten een rol speelden, dus ook Den Tube.

    Share